26 oktober 2016

Geen reden voor zelfgenoegzaamheid

Op 24 oktober was de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Voorst. Bij die gelegenheid sprak fractievoorzitter Erik Nobel de volgende Algemene financiële beschouwing uit.

Voorzitter,
De Bestuursrapportage 2016 geeft weinig reden voor debat. De gemeente staat er financieel gezien goed voor. Ook de begroting geeft een zonnig beeld van onze financiële staat.

Na alle taken die op ons af zijn gekomen, is er nu ook het geld om de taken te doen. Doordat de gemeente veel meer geld van het Rijk ontvangt en we de vruchten plukken van de bezuinigingen door het vorige college. Er is voorlopig geld genoeg voor het sociale domein. Des te schrijnender is het, dat het college twee jaar geleden besloot niet te beginnen met keukentafelgesprekken, omdat dit 75.000 euro zou kosten. Geld dat nu in ruime mate voor handen is, omdat we tonnen overhouden aan de uitvoering voor de WMO.

Nog steeds zien we een toename van de kloof tussen rijk en arm. Er is nu door het staatsecretaris Klijnsma extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Wij roepen het college op daar gebruik van te maken.

Er is echter geen reden voor de zelfgenoegzaamheid, zoals die door het college geventileerd is in de krant. Het college heeft ons laten weten dat er nog grote risico’s zijn, waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Risico’s die we ook niet terugvinden in de risico paragraaf. Het blijven bestaan van de Gemeenschappelijke Regeling Delta, de kosten voor de jeugdzorg en de kosten voor begeleiding, kunnen een grote claim leggen op onze financiële positie.. Er is ook nog steeds geen duidelijkheid over de juridische toepasbaarheid van de belasting op kabels en leidingen.

De rapportage over het sociale domein is wat ons betreft een onleesbaar stuk, door de brij van cijfers, tabellen en vele pagina’s. Deze rapportage voldoet niet aan de eisen die wij stellen aan goed, leuk en behapbaar.

We zijn wel benieuwd welke conclusies het college zelf aan deze rapportage verbindt, want die lezen we er dan weer niet in. De volgende keer, willen wij graag twee A4-tjes, met daarop de conclusies die het college op dat moment trekt op basis van alle gegevens.

Verder missen we verantwoording over, hoe ver we zijn met het behalen van onze doelstellingen op het gebied van energie. We snappen dat ook wel. Er moet wel wat te melden zijn. Wat ons betreft geeft het college voortaan een overzicht van wat de effecten zijn van het beleid. Hoeveel ton broeikasgassen stoot Voorst minder uit, als we bepaalde maatregelen nemen. En gaan we onze doelstellingen halen? Wat betekenen keuzes die we maken voor mensen. Wie profiteert en waar vallen de klappen?

Een voorbeeld. Wij krijgen signalen dat het nieuwe vervoerssysteem in de regio geen duurzaam systeem wordt. De positie van de taxichauffeurs, die het moeten gaan doen, is ronduit beroerd. Dit ondanks het feit dat wij het college meerdere keren gevraagd hebben hier aandacht voor te hebben, en er bij de aanbesteding rekening mee te houden.

Gezien de financiële situatie lijkt dit het juiste moment om een aantal zaken in gang te zetten, waarvoor investeringen nodig zijn, Hiervan kunnen we in de toekomst de vruchten plukken.

Investeer in energiebesparing, via duurzaamheidsleningen voor isolatie en zonnepanelen. Leningen die weer terugvloeien naar de gemeente en bijdragen met een maatschappelijk rendement.

Het college gaf aan dat de gelden voor het draagvlakonderzoek naar windenergie uit de begroting geschrapt zijn. Juist uit het draagvlakonderzoek moet blijken of er draagvlak is. Een draagvlakonderzoek moet niet gedaan worden door IJsselwind, of Tegenwind, maar juist door de overheid als onafhankelijke derde. Gelukkig snappen Zutphen en Lochem dat wel.

We krijgen te horen dat plannen voor grootschalige energie projecten, geen doorgang vinden, doordat de uitvoeringskosten te hoog zijn vanwege de gemeentelijke leges. Daardoor wordt het rendement te laag . Daarom pleiten wij voor de invoering van groene leges.

Wij vinden dat samen de trap op, samen de trap af ook moet gelden voor onze inwoners. Tijdens het vorige college, was de insteek dat de opbrengst van de OZB gelijk moest blijven. Dat had tot effect dat de waarde per eenheid steeg. Nu de huizenprijzen stijgen kan de waarde per eenheid dalen. Daarmee blijft de opbrengst van de OZB op niveau. De last voor de burger, doordat hun huis meer waard wordt, stijgt dan niet. De stijging van de opbrengst vanwege areaaluitbreiding blijft hier buiten.

Voorzitter het college heeft ons nog een aantal beleidsnota’s in het vooruitzicht gesteld o.a. op het gebied van ruimte en sport . In 2017 kan men nog iets bereiken. Half 2017 valt deze coalitie helemaal uit elkaar en 2018 zijn er nieuwe verkiezingen. PvdA-GroenLinks, wacht rustig af waar u mee komt. We toetsen deze plannen aan ons verkiezingsprogramma en onze uitgangspunten van rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Het zijn deze uitgangspunten die richting gevend zijn aan onze keuzes, op de weg naar eerlijker delen, een schonere leefbare wereld, en gelijke kansen voor iedereen.