24 juni 2015

Geslaagde debatavond huursector

Een geanimeerde en informatieve avond! Zo vatte een der deelnemers de bijeenkomst samen.
In Twello, op 23 juni, georganiseerd door PvdA Brummen en PvdA Voorst. Aanwezig bestuurders van woningcorporaties en bestuursleden van  huurdersbelangenverenigingen en belangstellenden. Directe aanleiding was de herziene Woningwet, die per 1 juli 2015 van kracht wordt.  Daarin staat onder meer dat tussen gemeente, woningcorporaties en huurders prestatie- afspraken moeten worden gemaakt.
Er waren drie deskundige inleiders. Na de pauze konden alle aanwezigen deelnemen aan de levendige discussie.
Hierbij een beknopt verslag van deze bijeenkomst, zoals verschenen in Voorster Nieuws van 1 juli.

Hoe moet het verder met de huursector?
Een geanimeerde en informatieve avond: er zaten op 23 juni zo’n 40 mensen bij Korderijnk voor het debat over het volkshuisvestings­beleid, met name de huursector. Georganiseerd door de PvdA in de regio Stedendriehoek. Deskundigen van woningcorporaties en huurdersverenigingen, en geïnteres­seerden en inleiders JanJaap Kolkman (wethouder Wonen gemeente Deventer), Matthijs Nijboer (ingenieursbureau Tauw) en Anita Engbers (voorzitter landelijke PvdA-werkgroep huurders) zorgden met elkaar voor een levendig debat.
Herinnerd wordt aan de rijke traditie van de Partij van de Arbeid op het gebied van volkshuisvesting.
Zo verrichtte bijvoorbeeld wethouder Wibaut in de jaren ’30 baanbrekend werk op het gebied van de (sociale) woningbouw in Amsterdam: ‘Wie bouwt? Wibaut!’

Nieuwe Woningwet – meer rechten voor huurders
De laatste jaren is er nogal wat veranderd in de volkshuisvesting. Zo werd de verhuurdersheffing ingevoerd, met grote gevolgen voor de huurders van woningcorporaties.

Per 1 juli treedt de nieuwe Woningwet in werking. Den Haag wil dat de gemeente zich weer meer en intensiever bezig houdt met de volkshuisvesting. Op basis van een nieuwe woonvisie maakt de gemeente bindende prestatieafspraken met de verhuurders (corporaties en commerciële marktpartijen) én de huurdersorganisaties. Huurders krijgen daarin een volwaardige rol. Corporaties moeten zich meer concentreren op hun kerntaak: bouwen en onderhouden van huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee, d.w.z. met een gezamenlijk inkomen tot € 39.000/jaar. Belangrijke stappen voorwaarts.

Voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit
De afspraken moeten concreet en toetsbaar zijn en in elk geval gaan over: betaalbaarheid, beschikbaar­heid en kwaliteit van de woningen. Ook kan gedacht worden aan energiebesparende maatregelen.

Om op lokaal niveau verstandige beslissingen te kunnen nemen over betaalbaarheid moet je weten hoe huurprijzen tot stand komen. Voor huurwoningen is er het woningwaarderingsstelsel (WWS): objectief vast te stellen kenmerken van de woning geven een maximaal redelijke huurprijs aan.

Een woonlastenonderzoek is raadzaam met het oog op de betaalbaarheid van het wonen. De Woonbond heeft dit instrument ontwikkeld. Het geeft voor verschillende types huishouden aan of ze na aftrek van hun woonlasten nog voldoende overhouden om van te leven en om mee te doen in de samenleving. Ook dit kan gebruikt worden om prestatieafspraken te maken, bijvoorbeeld over de prijzen van nieuwbouw of over het voorkomen van schulden en huisuitzettingen.

Andere aspecten
–   Onlangs is een sociaal huurakkoord afgesloten tussen de Woonbond en de koepel van woning­corporaties Aedes. Daarin is onder meer afgesproken om de huren de komende jaren te matigen en deze vooral te baseren op de kwaliteit van de woning.

–   In de nieuwe Woningwet verandert ook nogal wat in positie en taken van woningcorporaties.

–   Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat starters en kwetsbare groepen (zoals minima en statushouders) niet of nauwelijks betrokken zijn bij de ontwikkeling van woonbeleid.

Voor geïnteresseerden is een uitgebreider verslag beschikbaar, neem even contact op met ondergetekende.

Wim van Ee, secretaris PvdA Voorst (E: voorst@pvda.nl)