9 februari 2015

Het Ombudsteam Voorst doet verslag

Bevindingen Ombudsteam Voorst

Algemeen
Het Ombudsteam Voorst is een initiatief van de PvdA Voorst. Het Ombudsteam is er voor iedereen en werkt met iedereen om mensen binnen de gemeente Voorst te helpen en met raad en daad bij te staan als dat nodig is, als zij vastlopen in ambtelijke procedures, onbegrijpelijke regelingen e.d.

Huishoudelijke zorg
In december heeft de gemeente ruim 700 mensen een brief gestuurd waarin is aangegeven dat de huishoudelijke hulp wordt terug gebracht met 1/3. In de afgelopen maanden heeft het Ombudsteam een 17-tal mensen gesproken naar aanleiding van het besluit van de gemeente tot korting op de huishoudelijke zorg. Het gaat allemaal om ouderen (leeftijd van 67 tot 90) die nog zelfstandig wonen, maar waarvan de huishoudelijke zorg als gevolg van bezuinigingen met 1/3 wordt verminderd of zelfs volledig wordt stopgezet. Het gaat veelal om mensen die deze huishoudelijke hulp nodig hebben omdat ze hulpbehoevend zijn door reuma, hart- of longklachten, minder mobiel zijn, tijdelijk minder zelf kunnen doen door een operaties of door ouderdom. Veel mensen hebben meerdere gezondheids- of ouderdomsklachten tegelijk.

 Ervaringen
Over het algemeen hebben mensen veel begrip voor het feit dat er bezuinigd moet worden. Mensen doen veelal in het huis wat ze kunnen, maar zonder een beetje hulp van buiten is het vaak onmogelijk om zelfstandig te blijven wonen.

Veranderingen in de huishoudelijke hulp brengt veranderingen in het dagelijks leven van veel ouderen. En wat opvalt is dat veel veranderingen voor ouderen de stress verhoogen, en het ouderen veel energie en tijd kost om veranderingen weer in hun dagelijkse ritme in te passen.

Proces
Veel ouderen hebben moeite om de brief van de gemeente, maar ook van andere instanties goed te doorgronden en te snappen wat dat voor hen betekent. In de brief van de gemeente Voorst waarin de korting met het besluit is ook aangegeven dat mensen er rekening mee moeten houden dat de huishoudelijke zorg in 2018 helemaal ophoudt. Voor een aantal mensen leidt dit tot extra zorgen en onrust. Een aantal mensen vraagt wat daar nu al aan te doen is.

Veel ouderen komen uit de tijd dat je vooral zelf je problemen moet oplossen en dit niet aan de grote klok hangt. Ouderen moeten echt een “drempel” over om hulp te vragen en vinden het moeilijk om aan een loket in een hal in het openbaar hun zorg en pijnpunt(en) te bespreken.

Financieel
Deel van de ouderen leeft van AOW en klein pensioen. De financiële gevolgen van een aantal maatregelen stapelen voor deze mensen op: Huurverhoging, duurdere zorg en hoge eigen bijdrage, stijging kosten algemeen en geen stijging AOW of pensioen. Ruimte om zelf bij te dragen is heel beperkt tot nul voor een deel van de groep.

Advies
Het Ombudsteam heeft in de openbare vergadering van de Cliëntenraad Maarschappelijke Ondersteuning (CMO) op 3 februari j.l., waar ook de wethouder voor de transities dhr. Vrijhoef aanwezig was, een aantal adviezen gegeven:

  • Verbeter vooral het proces en de communicatie en verminder de stress en periode van onzekerheid.
  • Ga heel snel gesprekken voeren met mensen bij hun thuis, ook bij ouderen boven de 80 die geen bezwaar hebben gemaakt.
  • Laat dit doen door onafhankelijke mensen (niet betrokken bij beleid of besluit) en kijk naar de werkelijke noodzaak voor de zorg.
  • Verbeter de communicatie met ouderen en zwakkeren in de samenleving. Ga er niet van uit dat brieven en andere schriftelijke communicatie goed werken.
  • Zorg dat besluiten tijdig worden genomen, zorg dat mensen weten wanneer ze antwoord krijgen en zorg dat de termijnen gehaald worden.
  • Als het nemen van een besluit langer duurt dan de in de Algemene Wet Bestuursrecht aangegeven termijn van 10 of 14 weken, het aantal uren zorg terug te brengen naar het niveau van 2014 in afwachting van het besluit dat de gemeente neemt.
  • Kort niet op ouderenzorg voor mensen boven een bepaalde leeftijdsgrens (bijvoorbeeld 80 of 85 jaar).
  • Heb oog voor mensen die financieel op het minimum of aan de grond zitten (hardheidsclausule).

Namens het Ombudsteam Voorst, John Ebbelaar