13 december 2014

Interpellatie huishoudelijke verzorging

Onze fractievoorzitter Erik Nobel vraagt in de raadsvergadering van 15 december een interpellatie aan over de gang van zaken met betrekking tot de recente gerechtelijke uitspraak huishoudelijke verzorging Dantumadeel.

Hieronder de tekst van de interpellatie

Op 9 december heeft de rechter uitspraak gedaan inzake een procedure die was aangespannen door een bejaard echtpaar dat een bericht van de gemeente Dantumadeel had ontvangen dat ze geen aanspraak meer kon maken op huishoudelijke verzorging. De rechter heeft bij zijn uitspraak zwaar mee laten wegen dat de gemeente voorafgaand aan het besluit geen onderzoek gedaan heeft naar de noodzaak van de huishoudelijke verzorging voor dit echtpaar en dat er een algemene bestuursmaatregel is genomen die voorbij gaat aan de individuele situatie van het echtpaar.
Staatsecretaris van Rijn heeft positief gereageerd op de uitspraak, omdat de rechter onderstreept heeft hoe de wet uitgevoerd moet worden.
Ook de gemeenteraad van Voorst heeft in meerderheid besloten, dat een algemene korting zal worden toegepast, in drie stappen van 10%, op alle huishoudelijke verzorging die inwoners betrekken via de gemeente in het kader van de WMO. Ook hier heeft voorafgaand aan het besluit geen persoonlijk onderzoek, noch een keukentafel gesprek plaatsgevonden, waarin onderzocht is of de noodzaak van de zorg bij de individuele zorggebruiker nog aanwezig is, noch naar de mogelijkheid om via het netwerk een eventuele vermindering van zorg op te kunnen vangen.

Dit leidt tot de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe interpreteert het college de uitspraak van de rechter in Groningen?
  2. Vindt het college dat de uitspraak gevolgen moet hebben voor het beleid dat in de Voorster gemeenteraad is vastgesteld?
  3. Welke activiteiten gaat het college ontplooien om te voorkomen dat de gemeente Voorst op dezelfde wijze als de gemeente Dantumadeel wordt teruggefloten?
  4. Kan de raad op korte termijn nieuwe voorstellen verwachten over hoe het college denkt de bezuiniging in de zorg op een juridisch andere wijze te kunnen opvangen?

Wij verzoeken het college deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden en deze ook schriftelijk te bevestigen in een raadsmededeling.
Twello, 11 december 2014
Erik Nobel (PvdA-GroenLinks)