Door op 14 november 2013

Klarenbeek kiest om verdeeld te blijven?

Op initiatief van PvdA/GroenLinks heeft de raad in juni 2013 een motie aangenomen met de opdracht aan het college te onderzoeken hoe het dorp Klarenbeek onder één gemeente gebracht kan worden. De uitkomst van dat onderzoek is dat men op dit moment geen realistische mogelijkheden daartoe ziet.  Raadslid Bert Visser voorziet problemen met te verwachten verschillen in uitvoering tussen Apeldoorn en Voorst van de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen. Is dat niet zeer onwenselijk? Wat vinden de inwoners van Klarenbeek daarvan? Lees het volledige artikel hieronder.

Klarenbeek kiest om verdeeld te blijven?
Motie onderzoek Klarenbeek onder één gemeente
In juni 2013 heeft de gemeenteraad van Voorst, op ons initiatief, een motie aangenomen die het college opdraagt te onderzoeken hoe het dorp Klarenbeek onder één gemeente gebracht kan worden en hoe de inwoners van Klarenbeek hierbij betrokken kunnen worden.
Aanleiding voor deze motie waren geluiden uit het dorp dat het feit dat Klarenbeek verdeeld is over twee gemeenten veel extra inspanningen vraagt van verenigingen, ondernemers en initiatiefgroepen om iets gedaan te krijgen in het dorp. Met twee ambtenarijen, twee colleges en twee gemeenteraden overleggen en deze achter je plannen krijgen. Naast dat dit veel extra inspanning en tijd vraagt voor o.a. de vele vrijwilligers, kost dit de gemeenschap ook extra geld omdat de ambtenaren en colleges en gemeenteraden ook weer onderling af moeten stemmen.   En uiteraard versnelt dit het allemaal ook niet.

Overleg met Apeldoorn en Klarenbeeks Belang
Het college heeft de haalbaarheid van de motie onderzocht. Het heeft dit gedaan door met het college van Apeldoorn te spreken. Het mag geen verrassing zijn dat Apeldoorn niets ziet in een dergelijk onderzoek. En dat werd netjes verpakt door te vragen wat nu eigenlijk het probleem is.  En ons college had daar geen antwoord op. Daarnaast heeft het college nog gesproken met een vertegenwoordiging van Klarenbeeks Belang. Ook zij gaven aan dat er geen behoefte is om het dorp onder één gemeente te brengen.
Tijdens het ronde tafel gesprek op 11 november heeft Klarenbeeks Belang dit ook nog toegelicht. Daarbij bleek dat men soms ook wel voordelen heeft van het feit dat Klarenbeek onder twee gemeenten valt….

Voorbereid zijn op de toekomst
Is het daarmee afgedaan? Heeft de raad van Voorst de signalen uit Klarenbeek verkeerd geïnterpreteerd? Hoeft er geen onderzoek gedaan te worden naar de extra kosten die het voor alle partijen met zich meebrengt? Veelal is het tenslotte gemeenschapsgeld.
Uiteraard speelt mee dat er op dit moment geen grote plannen zijn op het gebied van ruimtelijke ordening of andere grote projecten. Dat is dus de juiste fase om dit soort trajecten te doorlopen.  Voorbereiden op de toekomst zodat je daar klaar voor bent. En niet pas als de toekomst heden geworden is met een actueel probleem!

Verschillen in uitvoering binnen één dorp wenselijk?
En die problemen konden wel eens eerder actueel zijn dan wij denken. Bij de overwegingen voor de motie heeft het niet prominent meegespeeld. De aanleiding was de onvrede over het proces met betrekking tot  de ontwikkelingen in het dorp. Maar wat zeker gaat spelen zijn de drie transities. De taken en verantwoor­delijkheden die de gemeente krijgt op het gebied van de zorg, de participatiewet en de jeugdzorg.
De gemeenten krijgen de nodige beleidsvrijheid bij de uitvoering van deze taken. Daar zullen dus ook  bepaalde verschillen in de uitvoering tussen de gemeenten gaan ontstaan. In het dorp Klarenbeek kan dit dus betekenen dat er verschillen ontstaan of men bijvoorbeeld huishoudelijke hulp krijgt of niet, welke ondersteuning en/of verplichting je krijgt als je werkloos bent of welke ondersteuning ouderen en jeugdigen krijgen.
Het is een gegeven dat er verschillen tussen gemeenten gaan komen. Of dit goed is laat ik graag even buiten beschouwing. Maar het is wat anders of je het acceptabel vindt dat er binnen één dorp verschillen gaan ontstaan. Ons lijkt dat absoluut niet wenselijk.

Wat wil Klarenbeek zelf?
In de raadsvergadering van 25 november gaan wij het er waarschijnlijk nog over hebben. Maar ja, als de inwoners van Klarenbeek gelukkig zijn met deze verdeeldheid dan zullen wij ons daar toch bij moeten neerleggen. Ook al kost dat de gemeenschap meer geld en komen er verschillen op het gebied van zorg, participatie en jeugdzorg.

Of toch niet?

Bert Visser, fractie PvdA/GroenLinks