5 december 2014

Ondergang speelzalen Voorst nabij?

De fractie van PvdA-GroenLinks heeft een interpellatie aangevraagd in de raadsvergadering van 15 december a.s. over het onderwerp: ondergang speelzalen Voorst nabij?  Hieronder de aanleiding en de tekst van de vragen.

 Verzoek

De fractie PvdA-GroenLinks vraagt interpellatie aan over de gang van zaken met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk in onze gemeente.
Dit naar aanleiding van:

 • raadsmededeling 2014-52925 ‘Peuteropvang in de gemeente Voorst’, die wij onlangs ontvingen;
 • de kopie die wij ontvingen van een mail die de personeelsvertegenwoordiging van de afdeling Voorst van Stichting Peuterspeelzalen Apeldoorn (SPA) stuurde aan de gemeente Voorst;
 • een gesprek dat onze fractie voerde met de personeelsvertegenwoordiging.

Vorenstaande is voor de fractie van de PvdA-GL reden om het college de navolgende vragen voor te leggen:

 1. Op welk moment is het college geïnformeerd over de slechte kwaliteit van SPA, het achterwege blijven van salarisbetalingen en het verder verslechteren van de kwaliteit?
 2. Op welke manier is het college omgegaan met de signalen en hoe heeft u uw rol als bewaker van kwaliteit uitgevoerd?
 3. Wat heeft het college gedaan om de kwaliteit van het speelzaalwerk op peil te brengen of te handhaven?
 4. Is het college van mening dat sprake is van wanbeleid bij SPA?
 5. De vroeg- en voorschoolse educatie wordt ondergebracht bij Het Kinder Centrum (HKC). Wat is daarvan de reden en waarom wordt het niet bij een onderwijsinstelling ondergebracht?
 6. Heeft het college onderzocht in hoeverre er banden zijn tussen HKC en SPA?
 7. In hoeverre heeft het college de mogelijkheid overwogen om de overgang groepsgewijs te laten gebeuren in plaats van individueel?
 8. Heeft het college overwogen het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij de nog bestaande stichting peuterspeelzalen gemeente Voorst? Wat waren motieven om dat wel of juist niet te doen?
 9. Waarom heeft het college niet geanticipeerd op de situatie door al in 2014 nieuw beleid te ontwikkelen waardoor nu geen tijdelijk maar een duurzame oplossing mogelijk was geweest?

Wij verzoeken het college deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden en deze ook schriftelijk te bevestigen in een raadsmededeling.

Twello, 5 december 2014

Anneke van der Ven (PvdA-GroenLinks)