Door op 18 juni 2013

Stille armoede in Voorst

Een motie van PvdA/GroenLinks waarin de gemeente wordt gevraagd een actieve rol te spelen bij het signaleren van stille armoede werd op 17 juni unaniem door de gemeenteraad aanvaard.

 Bij de totstandkoming van het huidige coalitieprogramma heeft onze fractie als speerpunt gekozen dat er goed sociaal beleid gevoerd moet worden met een vangnet voor hen die het nodig hebben. Bij het schrijven van het coalitieprogramma was al duidelijk dat er zware tijden op de gemeente en haar inwoners af zouden komen.

Wat wij opvallend vonden was dat er in Voorst geen toename was van mensen die gebruik maken van regelingen die de gemeente Voorst heeft voor mensen die (tijdelijk) financieel in de problemen zitten. Dit in tegenstelling tot wat wij landelijk zien. Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij ons als fractie achter de schermen verdiept in het onderwerp ‘stille armoede’. Zowel landelijk als lokaal bleken heel veel partijen met dit probleem te worstelen. Hoe krijg je zicht op stille armoede, waarin schaamte en privacy belangrijke beperkende ingrediënten zijn. Een belangrijke drijfveer voor ons was dat kinderen niet de dupe mogen worden van het feit dat de ouders het financieel moeilijk hebben.

Wij hebben met partners uit Voorst zoals kerken, stichting Leergeld, Sensire en anderen een aantal sessies gehouden over dit onderwerp. Uiteindelijk heeft dit bij ons geleid tot een overtuiging dat de gemeente een actievere rol op kan pakken. Mensen uit het veld geven aan dat zij wel signalen hebben maar bang zijn om een stempel van ‘stille armoede’ op iemand te drukken. Maar tegelijk willen zij wel hun zorg kwijt op een plek waar er zorgvuldig en respectvol mee omgegaan wordt.

Dit heeft geleid tot een motie van onze fractie waarin wij het college opdragen een  meldpunt in te richten waar door de gemeente ingehuurde partners, zoals Sensire, maar ook docenten, buren, kerken etc. hun signaal met zorg neer kunnen leggen. En van de gemeente wordt dan verwacht dat een medewerker actief aan de slag gaat met deze melding. Door zelf aan te kloppen bij de persoon waarover gemeld is of een andere netwerkpartner hiervoor in te schakelen, zoals bijvoorbeeld een pastor, thuiszorg, docent of wat dan ook maar past bij die specifieke situatie. Dat vraagt ook om specifieke competenties en vaardigheden van de medewerkers van de gemeente. Want het moet wel met zorg en respectvol gebeuren.

Na een pittige discussie in de gemeenteraad en met het college is onze motie op 17 juni unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een mooi succes waar wij trots op zijn. Nu nog goed volgen hoe het college inhoud aan onze motie gaat geven want het is geen makkelijke opdracht. Maar wij hebben de medewerkers van de gemeente leren kennen als zeer betrokken bij dit onderwerp, dus wij verwachten dat de uitvoering van onze motie goed vorm gegeven wordt.

Wij verwachten met onze motie inwoners van Voorst die (tijdelijk) financieel in de problemen zitten te helpen gebruik te maken van de voor hen beschikbare regelingen. Zo hopen wij bij te dragen dat deze inwoners, ondanks hun financiële situatie, wel in staat zijn deel te nemen aan het sociale leven in Voorst en niet in een sociaal isolement te komen. En dan met name dat kinderen gewoon kunnen sporten, op schoolreis kunnen gaan of andere vergelijkbare activiteiten.

Fractie PvdA/GroenLinks