23 juni 2013

Verkennende beschietingen

In de serie ‘Voorst volgens de progressieven’ schrijft Erik Nobel over de raadsvergadering van 17 juni.

Verkennende beschietingen
Ieder jaar in juni discussieert de gemeenteraad over de prioriteiten voor de komende periode. Die  worden dan verwerkt in de begroting van het volgende jaar. Het was tijdens de raadsvergadering op 17 juni al goed te merken dat er verkiezingen op komst zijn in 2014. Zijn wij nu werkelijk de enigen die snappen dat je als gemeente toch echt een antwoord moet vinden op de vraag hoe je de komende veranderingen vorm moet geven?
 
Grote veranderingen op komst
In mijn algemene beschouwing heb ik geprobeerd een doorkijkje te maken naar wat op de gemeente Voorst af komt. Grote veranderingen in de uitvoering van de Jeugdzorg, de Sociale Werkvoorziening (WSW) en Bijstand, en een aantal taken die vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO, en dus onder de  verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen.
Als lokale politiek staan we voor de uitdaging, hoe we op een verantwoorde wijze vorm en inhoud geven aan deze onderwerpen. We kunnen daarvoor niet eerst de verkiezingen afwachten, maar moeten nu al keuzes maken en richting bepalen. Toen ik de algemene beschouwingen hoorde, kreeg ik de indruk dat er nog maar weinig partijen in de Voorster raad zijn die daar iets van snappen.
Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. De overheid bezuinigt, en bezuinigt ook flink op de overgedragen taken. Dat betekent dat we lang niet alles kunnen blijven doen zoals we ze deden.
Dat baart ook ons zorgen, ook op financieel gebied.
 
Onze ambities
Voor PvdA/GroenLinks gaat het erom dat hetgeen u zelf kunt doen, of met hulp van uw omgeving voor elkaar krijgt, ook zelf moet doen. Maar vooral geldt voor ons, dat niemand die dat nodig heeft, zonder hulp mag komen te zitten, al of niet met een eigen bijdrage.
Mensen die aan de kant staan, omdat er voor hen geen werk is, of straks geen plek meer bij de Sociale Werkvoorziening, zullen we moeten helpen om aan het werk te komen. Daarvoor moet de gemeente afspraken maken met bedrijven. Er zullen voorwaarden gesteld moeten worden binnen aanbestedingstrajecten over sociale werkgelegenheid. Er moet begeleiding georganiseerd worden, voor wie dat nodig heeft. De schotten tussen verschillende afdelingen bij de gemeente moeten weg. Organisaties moeten gaan samenwerken, en van hun eilandjes af. De gemeente moet hier de regie voeren.
Dat zijn onze ambities, en daarop willen we ook worden aangesproken.

Stille armoede
Ook in deze raadsperiode hebben we ons ingezet voor ‘sociale zaken’. Daarom hebben we ons naast ons reguliere raadswerk, bezig gehouden met het onderwerp ‘stille armoede’. We weten ook dat het heel moeilijk is om daar grip op te krijgen. Wij hebben daarom voorgesteld om één loket te maken, en dat kan dan ook een telefoonnummer zijn, waar burgers en professionals vermoedens van stille armoede kunnen melden. De gemeente zal dan actief die bewoners benaderen, en hun de mogelijkheden van ondersteuning aanbieden. Daarbij blijft gelden: niets moet, u mag gebruik maken van de voorzieningen. Dit alles is bedacht, na veel gesprekken met maatschappelijke organisaties, zodat er een breed draagvlak is. De raad heeft ons voorstel unaniem aanvaard!

Tenslotte
Ons wacht nog een roerige politieke tijd. Ik hoop dat de loopgraven nog even leeg blijven, zodat we de broodnodige keuzes kunnen maken. Op ‘gedoe’ zit niemand te wachten.
Erik Nobel (fractie PvdA/GroenLinks)

Reageren? Graag!
Hieronder, of via Facebook: PvdA/GroenLinks.