4 januari 2015

Voorst volgens de progressieven

2015. Een nieuw jaar. Een jaar waarin gemeente en inwoners meer dan voorheen met elkaar te maken hebben. Zeker als het gaat om zorg, jeugdzorg, participatie en ondersteuning. Want vanaf 1 januari regelt de gemeente die zaken samen met u voor u. Dat is spannend maar ook goed volgens PvdA-GroenLinks. Want hoe dichter bij huis je zaken regelt hoe meer je rekening kunt houden met de persoonlijke situatie van mensen. PvdA-GroenLinks zal zich in 2015 constructief kritisch opstellen als het om de zorg gaat. Immers, iedereen die echt zorg nodig heeft, moet die ook krijgen. Het mag niet zo zijn dat de best gebekte inwoners zorg krijgen ten koste van de hen die zich bescheiden opstellen en niet makkelijk om hulp vragen.
De gemeenteraad moest vlak voor Kerst alle zeilen bijzetten om de besluiten te nemen die nodig zijn voor de nieuwe zorgtaken van onze gemeente. De debatten gaven soms een pijnlijk beeld te zien van hoe sommige partijen omgaan met sociale zaken die veel inwoners van Voorst raken.

Vermindering huishoudelijke zorg
Erik Nobel hield een gloedvolle interpellatie over de gevolgen voor Voorst van de uitspraak van de
Voorzieningenrechter in Groningen. Het ging om een procedure die was aangespannen door een hoogbejaard echtpaar dat een bericht had ontvangen van de gemeente Dantumadeel dat het geen aanspraak meer kon maken op huishoudelijke hulp. De rechter liet zwaar meewegen dat de gemeente voorafgaand aan het besluit geen onderzoek had gedaan bij het echtpaar, een zg. keukentafelgesprek. Het echtpaar werd in het gelijk gesteld. De gemeente zal eerst de persoonlijke situatie moeten onderzoeken. Als daaruit blijkt dat met minder zorg kan worden volstaan, kan de gemeente minder uren huishoudelijke hulp toekennen. Staatssecretaris van Rijn zei blij te zijn met deze uitspraak, ‘want zo is de wet bedoeld’. Toch heeft ¾ van de hulpbehoevende ouderen nog niet een dergelijk keukentafelgesprek met de gemeente gehad, zo blijkt uit onderzoek van de ANBO.

In de gemeente Voorst gebeurt iets vergelijkbaars als in de gemeente Dantumadeel. Iedereen die huishoudelijke verzorging heeft raakt in de komende 3 jaar 1/3 van deze zorg kwijt. Dat doet de gemeente zonder vooraf te kijken of iemand een deel van die zorg wel kan missen, met uitzondering van enkele zeer bijzondere situaties. Het college stuurde de inwoners een brief waarin werd aangekondigd dat de huishoudelijke zorg wordt verminderd. Vervolgens kan betrokkene bezwaar maken en pas dan komt er een keukentafelgesprek. Dat is volgens ons de omgekeerde volgorde en die aanpak kan dus volgens de rechterlijke uitspraak niet.
Het is precies wat PvdA-GroenLinks al eerder in de gemeenteraad en in Voorster Nieuws betoogde:
Gebruik niet de kaasschaafmethode om de bezuinigingen te halen maar onder­zoek wie die huishoudelijke hulp het hardst nodig heeft. Jammer genoeg stond PvdA- GroenLinks alleen, alle andere partijen vinden het billijk om bij iedereen een beetje hulp weg te halen.
Merkwaardig omdat bijvoorbeeld het CDA eigenlijk onze visie deelt. In de Nieuwsbrief van CDA Voorst (winter 2014) betoogt raadslid Arend Jansen onder meer: “Iedereen met 30% korten kan dus niet. Volgens de rechter moet dat gebeuren aan de hand van het keukentafelgesprek.”
Gezien de uitspraak van de rechter en de uitspraak van het college dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, vertrouwt de fractie van PvdA-GroenLinks op een coulante houding van het college, maar de fractie zal tegelijkertijd de verdere ontwikkelingen op de voet volgen.

Verhoging individuele inkomenstoeslag
PvdA-GroenLinks deed – middels een motie – tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar een voorstel voor mensen met een laag inkomen. PvdA-GroenLinks wil niet alleen een inkomenstoeslag voor inwoners met bijstand maar ook voor inwoners met een inkomen van 110% van de bijstandsnorm. In de discussie bleek D66 veel voor dat standpunt te voelen. Een gerichte toeslag voor mensen die het echt nodig hebben. Dus meer geld voor armoedebestrijding, dat klinkt PvdA-GroenLinks als muziek in de NB. oren. Maar toen het op stemmen aankwam stemden CDA en Liberaal 2000 vóór, maar mw Lasance van D66 tegen de motie! Daardoor werd de motie met 1 stem verschil verworpen en verandert er niets ten voordele van de minima in Voorst.

Tenslotte
Het wordt een roerig jaar met veel veranderingen waaraan PvdA-GroenLinks constructief wil bijdragen, waar dat kan samen met u. Want Samen maken we Voorst. Ook in 2015.
Besturen en fractie van PvdA-GroenLinks wensen u een Gelukkig Nieuwjaar toe!
PvdA-GroenLinks in Voorst

Reageren? Graag
E: voorst@pvda.nl

NB. Bovenstaand artikel wordt aangeboden voor VN van 7 januari.