24 december 2014

Voorst volgens de progresssieven

Onderstaand artikel was helaas te laat klaar om in Voorster Nieuws van 23 december geplaatst te kunnen worden.

Een paar belangrijke punten op het gebied van sociaal beleid kwamen aan de orde in de raadsver­gadering op 15 en 16 december. Ze gaven een soms pijnlijk beeld te zien van hoe sommige partijen omgaan met sociale zaken die veel inwoners van Voorst raken.

Vermindering huishoudelijke zorg
Erik Nobel hield een gloedvolle interpellatie over de gevolgen voor Voorst van de uitspraak van de
voorzieningenrechter in Groningen. Het ging om een procedure die was aangespannen door een hoogbejaard echtpaar dat een bericht had ontvangen van de gemeente Dantumadeel dat het geen aanspraak meer kon maken op huishoudelijke verzorging. De rechter liet zwaar meewegen dat voorafgaand aan het besluit geen onderzoek had plaatsgevonden bij het echtpaar, een zg. keukentafelgesprek. Het echtpaar werd in het gelijk gesteld. De gemeente zal eerst de persoonlijke situatie moeten onderzoeken. Als daaruit blijkt dat met minder zorg kan worden volstaan, kan de gemeente minder uren toekennen. Staatssecretaris van Rijn zei blij te zijn met deze uitspraak, ‘want zo is de wet bedoeld’.

In de gemeente Voorst gebeurt iets vergelijkbaars. Iedereen die huishoudelijke verzorging heeft raakt in de komende 3 jaar 1/3 van deze zorg kwijt. Dat doet de gemeente zonder eerst te kijken of iemand een deel van die zorg kan missen, behoudens bij enkele bijzondere situaties. Het college stuurde een brief waarin wordt aangekondigd dat de huishoudelijke zorg wordt verminderd. Vervolgens kan betrokkene bezwaar maken en pas dan komt er een keukentafelgesprek. Dat is de omgekeerde volgorde. Die aanpak kan dus volgens de rechterlijke uitspraak niet.
Het is precies wat PvdA-GroenLinks al eerder in de gemeenteraad en in Voorster Nieuws betoogde:
begin tijdig en gebruik niet de kaasschaafmethode voor iedereen, maar onder­zoek wie die huishoudelijke hulp het hardst nodig heeft. PvdA- GroenLinks herhaalde dit standpunt maar stond in feite alleen.
Merkwaardig omdat het CDA onze visie deelt. Immers, in de Nieuwsbrief van CDA Voorst (winter 2014) betoogt raadslid Arend Jansen onder meer: “Iedereen met 30% korten kan dus niet. Volgens de rechter moet dat gebeuren aan de hand van het keukentafelgesprek.”
Behoudens PvdA-GroenLinks verzette geen enkele fractie zich tegen de aanpak van het college.
Een motie van onze fractie waarin werd gevraagd alle beschikkingen in te trekken werd verworpen.
Wethouder Vrijhoef zegde toe dat met ieder die bezwaar heeft tegen de beschikking een gesprek zal volgen.
De fractie van PvdA-GroenLinks volgt de verdere ontwikkelingen en vertrouwt op een open houding van het college, waarin niet de bezuiniging voorop staat, maar de zekerheid dat ieder die huishoudelijke hulp nodig heeft, die ook krijgt. Daar willen wij constructief over meedenken.

Verhoging individuele inkomenstoeslag
De poedelprijs van de avond gaat wat ons betreft naar D66. Mw. Lasance hield een interessante bespiegeling over onze motie waarin wordt voorgesteld de basis van de individuele inkomenstoeslag te verhogen van 100% naar 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Ze betoogde dat 110% nogal willekeurig is, het zou ook 120% kunnen zijn. Eigenlijk zou het nog veel beter zijn een gerichte toeslag te verstrekken aan de mensen die het echt nodig hebben, maatwerk. Meer geld dus voor armoede­bestrijding!
Ze stemde echter tegen onze motie die daardoor met 1 stem verschil werd verworpen…….zodat er dus helemaal niets ten goede voor de minima in Voorst verandert. Hoezo sociaalliberaal?
Ere wie ere toekomt, het CDA en Liberaal 2000 stemden wel voor onze motie. Gemeentebelangen wist niet anders te vragen dan waar de dekking voor de extra uitgaven (geschat op € 54.000) vandaan moest komen. Terwijl eerder met hun steun was besloten het restant van de armoedegelden weg te sluizen naar de algemene reserves………
   
Tenslotte
Het wordt een roerig jaar met veel veranderingen waaraan PvdA-GroenLinks constructief wil bijdragen, waar dat kan samen met u. Want Samen maken we Voorst. Ook in 2015.
Besturen en fractie van PvdA-GroenLinks wensen u plezierige feestdagen en alvast een Gelukkig Nieuwjaar toe!
PvdA-GroenLinks in Voorst