12 juni 2017

Wij kiezen voor mensen – Algemene Politieke Beschouwing voorjaar 2017

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2018.
Uitgesproken door fractievoorzitter Erik Nobel tijdens de raadsvergadering van 12 juni 2017.

Voorzitter,

Dit is de laatste keer dat we spreken over een Prioriteitennota van dit college. Er is veel werk verzet om alle vergaderstukken en vragen op tijd af te hebben, waarvoor onze dank.

Als we kijken naar de financiële situatie van onze gemeente, dan lijken de bomen weer tot in de hemel te groeien. Onze reserves groeien weer. Het college durft weer te investeren. Maar investeert vooral in stenen.
De Westelijke Randweg is als speerpunt naar voren geschoven. Daarnaast de revitalisering van het gemeentehuis, zodat het aan de toekomstige eisen van duurzaamheid kan voldoen.
Over dit laatste hebben wij al gezegd, dat wij graag onderzocht zouden zien wat een nieuw, kleiner, energieneutraal, gemeentehuis zou kosten. Dit plan werd eerder weggehoond door het college. In plaats daarvan legt het college ons een plan voor dat 15 miljoen kost. Wij denken nog steeds, dat je voor een bedrag van ongeveer 10 miljoen een nieuw energieneutraal gemeentehuis kunt bouwen.
Arme Voorsternaren. Als dit zo doorgaat, gaat u dit geld kosten, heel veel geld. En u, de inwoner, wordt daarvoor aangeslagen. Onder andere via het grotendeels schrappen van de compensatie voor doorberekende precarioheffing. Een stevige verzwaring van de lasten voor een zeer groot deel van onze inwoners. Een lastenverzwaring die met name de lagere en middeninkomens zal treffen.

Partij van de Arbeid-GroenLinks is natuurlijk voorstander van investeren in duurzaamheid, om het gebruik van fossiele brandstof te verlagen en de uitstoot van CO2 te verminderen. De afspraak met de regio, energieneutraliteit in 2030, staat bij ons nog steeds. De kansen zijn er, maar je moet ze benutten, maar wel met verstand.

Maar bij duurzaamheid gaat het ons om meer. Bij het verkeersbeleid willen we ruimte voor de fiets. Veilige, snelle fietsroutes voor schoolgaande kinderen. Ook toegesneden op het gebruik van de elektrische fiets. Zo kan je denken aan meer laadpunten voor de elektrische fietsen, maar ook de ontwikkeling van een fietsstraat kan een bijdrage aan die verkeersveiligheid zijn.
Het aantal elektrische fietsen groeit nog steeds. Helaas gebeuren er ook steeds meer en zwaardere ongelukken mee. Wij missen in het verkeersveiligheidsonderzoek ook maar iets op dit terrein. Verkeersveiligheid in Twello verdient een integrale aanpak. Een doordachte visie, toegesneden op de toekomst, gebaseerd op actuele cijfers en reële verwachtingen.

Hetzelfde geldt voor de verduurzaming van het gemeentehuis. We missen een integrale visie. Hoe ontwikkelt zich de taak van de gemeente? Wat zijn de effecten van verdergaande digitalisering? Wat betekent het als inwoners meer betrokken worden bij planvorming? Heb je dan vergaderruimte in het gemeentehuis nodig of juist in de kernen? Juist bij dit soort grote projecten zien wij dat de participerende inbreng van de burger nog te vaak gemist wordt. Nodig ze uit! Laat ze meedenken!

Het is met deze voorstellen zoals vaker tijdens deze collegeperiode. Wij vinden dat het grotere verband en de langere termijnvisie ontbreekt. Het zicht op de maatschappelijke ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor Voorst is te beperkt. Naar onze mening ligt dat aan een te beperkte, verkokerde toepassing van het PAK-model. Er is een Probleem, wat zijn de Alternatieven en welke Keuze maken we. Maar eigenlijk zou je moeten spreken van een POAK-model, waarbij de O dan staat voor de omgeving en ontwikkelingen. Voor de bredere context die van invloed is op het probleem nu en in de toekomst.

PvdA-GroenLinks wil dat er meer werk wordt gemaakt van echte burgerparticipatie binnen de beleidsvorming en beleidsevaluatie. Bij de laatst gehouden ronde-tafelgesprekken is door verschillende insprekers hierom gevraagd. Betrek inwoners vroegtijdig. Maak gebruik van de ideeën uit de samenleving. Zo creëer je draagvlak. Niet slechts een oproep in het Voorster Nieuws, dat er weer een beleidsnota klaarligt voor inspraak, maar echte inbreng in een vroeg stadium. Als je iets verwacht van je inwoners, en dat doen we, dan hebben ze ook het recht om daar invloed op uit te oefenen. Op dit terrein zullen wij vandaag voorstellen doen, in de vorm van de ontwikkeling van een burgerpanel. Het doel daarvan is om directer te kunnen meten hoe je beleid landt, maar ook om een breder draagvlak te creëren.
Echter, ook onderwerpen als de bestrijding van hondenpoepoverlast, en zwerfafval, hebben onze aandacht, omdat hierover ergernis leeft in de samenleving.

Voorzitter, over 9 maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Partijen zijn druk met de voorbereidingen. Wat ons betreft zijn verduurzaming, afval en verkeersveiligheid thema’s die aan de orde blijven komen.
Het college legt ons op de valreep nog een paar grote plannen voor. Bij de beoordeling van die plannen, geldt voor ons het volgende:

Wij kiezen voor mensen. Niet de vrije markt is leidend bij aanbestedingen, maar social return on investments, duurzaamheid en werkgelegenheid. Het zijn de ijkpunten waarop we onze keuzes baseren. Zo gaan we deze dag in, zo gaan we de komende maanden in en zo gaan we de verkiezingen in. In de vaste overtuiging dat onze idealen het beste te bieden hebben voor de inwoners van de gemeente Voorst en daarbuiten.
Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks

12 juni 2017