21 juni 2018

Algemene Politieke Beschouwing

Tijdens de raadsvergadering van 18 juni 2018 heeft ons raadslid Bertine Grevinga – als vervanger van fractievoorzitter Bert Visser, die met vakantie is – de volgende Algemene Politieke Beschouwing uitgesproken.

Vandaag spreekt de gemeenteraad van Voorst over de prioriteiten voor de begroting van 2019.Wij hebben de prioriteitennota van het vorige college gelezen en vinden daarin zeker aanknopingspunten die passen in de visie van PvdA-GroenLinks. Blij zijn wij met de plannen voor een integraal wegenplan. Door de vele wijzigingen in de gemeente, de bouw van nieuwe scholen, nieuwe wijken etc., moet er serieus gekeken worden naar de verkeersveiligheid en naar het goed verlopen van de verkeersstromen. Ruimte voor de fietser is wat ons betreft een prioriteit die daarbij bovenaan staat.

De verhouding tussen burger en democratisch gekozen bestuur is aan het veranderen. Dat geldt ook voor de gemeente Voorst.
Burgers willen in toenemende mate betrokken worden bij het lokale bestuur. Dat varieert van meedenken bij beleidsontwikkeling tot zelfbeheer. Soms ontstaat dit spontaan zoals bij dorpsbelangenverenigingen, woonzorgcoöperatie ‘Voorst en omgeving’ en Energierijk Voorst. Het is ook te organiseren door burgers ertoe uit te nodigen zoals bij de Denktank Toekomstvisie Voorst en natuurlijk via de Ronde Tafel gesprekken.

PvdA-GroenLinks wil meer en nieuwe vormen van burgerparticipatie en maatschappelijk ondernemen stimuleren. Van belang is dat initiatieven niet alleen op financiële criteria worden gewogen maar ook op maatschappelijke meerwaarde.

Burgerparticipatie is voor PvdA-GroenLinks een belangrijk onderwerp. Wij hebben al eerder aangekaart dat wij willen experimenteren met een burgerpanel. Experimenten waarbij veel inwoners aan tafel zitten om mee te denken over de toekomst van Voorst. Over onderwerpen als wonen, werken, recreatie en bedrijvigheid. Mooie voorbeelden van burgerparticipatie hebben we onlangs gehoord over de ruimtelijke visie Kanskaart Teuge en de gebiedsambities polder Nijbroek. De gemeente is hiermee zeker op de goede weg.

Wij staan voor gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen op lichamelijk, sociaal en cultureel gebied. De Klijnsma-gelden, bedoeld voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, moeten dan ook voor deze groep worden ingezet.

Goede preventie leidt tot betere resultaten en minder zorgkosten. Tijd om aan de slag te gaan met het preventiebeleid. Het project Voorst onder de Loep heeft fantastisch werk geleverd en veel gegevens en ervaringen boven water gehaald. Maar daar horen uitvoeringsplannen bij. Het verdient nog verdere invulling. Stille armoede, huiselijk geweld en eenzaamheid bij ouderen zijn belangrijke onderwerpen waar door preventief ingrijpen veel narigheid kan worden voorkomen.

 Er ligt nu een voorstel van het college voor verduurzaming en revitalisering van het gemeentehuis. Men adviseert ons te kiezen voor een renovatie van het bestaande pand. Er is geen onderzoek gedaan naar de kosten van een nieuw, kleiner, energieneutraal gemeentehuis. Wij denken dat je voor een bedrag van 10 miljoen een nieuw energieneutraal gemeentehuis kunt bouwen op een andere plek in Twello. De BEL-gemeente (Blaricum, Eemnes, Laren) realiseerde in 2009 voor ruim 8,4 miljoen een nieuw gemeentehuis voor de 175 medewerkers van hun gezamenlijke ambtelijke organisatie. Het is een volwaardig gemeentehuis met hierbij behorende publieksfuncties, dus met raadzaal annex trouwzaal.

Nog steeds missen wij een integrale visie over het nieuwe gemeentehuis: hoe ontwikkelt zich de taak van de gemeente? Wat zijn de effecten van verdergaande digitalisering? Wat betekent het als inwoners meer betrokken worden bij planvorming? Heb je dan vergaderruimte in het gemeentehuis nodig of juist in de kernen?

Het inwonertal van onze gemeente groeit al jaren licht. Toch staan de voorzieningen in de kleine kernen onder druk. Onze bevolking vergrijst.

Het probleem is dat onze woningvoorraad niet toereikend is voor de vraag. PvdA-GroenLinks denkt dat dit probleem gedeeltelijk opgelost kan worden door nieuwbouw. Minstens even belangrijk vinden wij dat de bestaande woningvoorraad optimaal benut wordt door middel van doorstroming.

Onderzocht moet worden of leegstaande bedrijfsgebouwen, kantoren etc. die niet op een bedrijventerrein staan, goede kansen bieden voor verschillende woonfuncties.

Bij goed wonen hoort ook het bereikbaar blijven van voorzieningen en een goed openbaar vervoer. Twee weken geleden is de nieuwe supermarkt in Voorst geopend. Het is een hele mooie winkel en de bevolking is daar erg blij mee. Veel inwoners van Voorst besluiten om daar hun inkopen te doen zodat de winkel kan blijven bestaan. Bijzonder om te zien dat zo’n voorziening zorgt voor meer gemeenschapszin.

In de nieuwe ruimtelijke toekomstvisie van de gemeente Voorst vinden we veel van de genoemde thema’s terug en wij hopen dat deze visie omgezet kan worden in beleid waar wij ons als PvdA-GroenLinks in kunnen vinden. Onze uitgangspunten daarbij zijn: houdt koers, houdt vast aan vigerende bestemmingsplannen. Uitzonderingen moeten getoetst worden d.m.v. een procedure Wijziging bestemmingsplan. Dit geeft de inwoners zekerheid en maakt een inhoudelijke discussie over alle belangen die in het geding zijn mogelijk.

PvdA-GroenLinks

Bertine Grevinga